Slovo na úvod

Homosexualita - čo o nej vieme a čo o nej nevieme - týka sa však ľudí, žijúcich medzi nami. Aj na Slovensku sa o nej po r. 1989 viac hovorí i píše. Dnes už to nie je tabuizovaná téma, môžeme o nej hovoriť bez toho, aby sme vyvolávali rozpaky. V spoločnosti však napriek tomu majú mnohí o nej len matné a skreslené predstavy, a tak sa stáva, že svojimi necitlivými vyjadreniami zraňujú tých, ktorí prežívajú homosexuálne sklony. Niekedy nevedia aký postoj k nim zaujať. Nevedomosť v tejto oblasti môže spôsobiť veľa nedorozumenia v spoločenských postojoch k homosexualite na jednej strane a veľa utrpenia človeku na druhej strane. Je preto dôležité prinášať aj v tejto oblasti pravdivé a objektívne informácie. To si kladie za cieľ táto stránka, na ktorej sú vítaní všetci, ktorých téma z rôznych dôvodov zaujíma, či už sa ich priamo týka alebo nie, no túžia dozvedieť sa viac. 

V celospoločenských diskusiách o otázkach súvisiacich so sexuálnou orientáciou a rodovou identitou sme svedkami toho, že sú častokrát búrlivé a s tým súvisiace politické otázky vyvolávajú v spoločnosti intenzívne kontroverzie. Vedú sa diskusie o zavedení inštitútu registrovaného partnerstva, redefinícii manželstva, či adopcii detí partnermi rovnakého pohlavia. Jedna časť názorového spektra obviňuje druhú z fundamentalizmu a homofóbie a druhá prvú z morálneho relativizmu a správania proti prirodzenosti. Pritom málokto si uvedomuje, že uprostred týchto dvoch protichodných názorových skupín existuje mnohopočetná skupina ľudí s homosexuálnou náklonnosťou a ich rodiny, ktorí na základe vlastnej skúsenosti nepovažujú tzv. "gej životný štýl" za uspokojujúci a svojím postojom spochybňujú bezstarostnosť takéhoto životného štýlu. No rovnako nie sú plnohodnotne integrovaní ani v rámci heterosexuálnej väčšiny, kde sú častokrát predmetom skrytého opovrhovania a predsudkov, prípadne ľahostajnosti, ktorá sa len ukrýva za masku tolerantnosti. Títo ľudia hľadajú niečo, čo by im pomohlo dozrieť a nájsť vlastnú cestu.

Ak chceme skutočne porozumieť problematike homosexuality a zaujať citlivý prístup k ľuďom, pre ktorých je jej prežívanie každodennou realitou, mali by sme mať o nej pravdivé a objektívne informácie, nezaťažené akoukoľvek ideológiou. V našich spravodajských a sociálnych médiách, ako aj v širšej populárnej kultúre, sa objavujú články a názory, v ktorých sa mnohí odvolávajú na autoritu vedy a často môžeme počuť tvrdenia o tom, čo o týchto záležitostiach "veda hovorí". Mnohé závery sa nesprávne interpretujú, avšak mnoho otázok, týkajúcich sa tejto témy, stále zostáva vo vedeckej obci sporných. Sexuálna orientácia a rodová identita sa nedajú vysvetliť jednoduchými teóriami a je veľká priepasť medzi tým, s akou istotou sa predstavujú isté presvedčenia v tejto oblasti a triezvym hodnotením toho, čo veda skutočne odhaľuje. Vzhľadom na túto zložitosť a neistotu by sme mali byť pokorní v tom, čo vieme a nevieme, a nevystupovať ako vlastníci pravdy, ale ako tí, ktorí pravdu úprimne hľadajú.

Bez ohľadu na to, čo bolo doteraz uvedené, je potrebné za tým všetkým vidieť človeka, túžiaceho prežiť šťastný a naplnený život. Homosexualita nie je len teoretickou problematikou, ktorá sa stala oblasťou bádania vedy. Je to realita, týkajúca sa života mnohých ľudí okolo nás. Je určite dôležité mať vedomosti a objektívne informácie. Ale omnoho dôležitejšie je stáť pri týchto ľuďoch, mať dávku odvahy i empatie a hlavne otvorené srdce pre ich prijatie. Vedieť, že za homosexuálnymi sklonmi sa skrýva hlboká túžba po naplnení neuspokojených emocionálnych potrieb a potreba po skutočnej láske. Sme na to, ako spoločnosť, či kresťanské spoločenstvá zvlášť, dostatočne pripravení?

Pozornosť a porozumenie pre ich ťažkosti, to že pri nich stojíme, napriek možnému odsudzovaniu, či odmietaniu zo strany okolia, často žiaľ aj od tých najbližších, môžu byť odmenené vďačnosťou od človeka prahnúceho rozdávať lásku, ku ktorej dospel, lásku dávajúcu sa, pretvárajúc tak svet v krajší, plnší, hodnotnejší ....