Kto sme a aké je naše poslanie

Občianske združenie Priestor Prijatia je nepolitické dobrovoľné, záujmové občianske združenie. Jeho cieľom je v prvom rade vytvárať skupiny pre podporu, povzbudenie a sprevádzanie ľudí s inou ako heterosexuálnou náklonnosťou, ale aj vykonávať osvetu, t.j. poskytovať pravdivé a objektívne informácie o prípadných možných príčinách vzniku príťažlivosti k rovnakému pohlaviu, ako aj o ďalších s tým súvisiacich aspektoch. Jeho snahou je  prispieť tak k väčšiemu poznaniu, a tým aj k lepšiemu porozumeniu a priblíženiu sa ľuďom s homosexuálnou náklonnosťou a problémom, ktorým musia čeliť. 

Občianske združenie chce byť priestorom pre ľudí hľadajúcich pochopenie v ťažkostiach života súvisiacich s ich prežívaním citovej a sexuálnej náklonnosti, a chce tak poskytnúť prijatie, po ktorom bytostne túži každý človek a dôsledkom ktorého, môže byť pozitívna skúsenosť zo zdieľania a podpory, a tým aj celková harmonizácia osobnosti.


Naša činnosť je zameraná na nasledovné oblasti:

  • poskytovanie podpory pri zvládaní problémov a ťažkostí spojených s rôznymi okolnosťami života, v ktorých sa môžu ocitnúť ľudia prežívajúci príťažlivosť k rovnakému pohlaviu
  • vykonávanie osvety - organizovanie prednášok a vzdelávacích aktivít pre šírenie objektívnych informácií o sexualite človeka aj s ohľadom na biologické a psychologické faktory vzniku príťažlivosti k rovnakému pohlaviu
  • sieťovanie - vytváranie skupín pre prijatie a sprevádzanie ľudí prežívajúcich príťažlivosť k rovnakému pohlaviu, ako aj ich blízkych (rodičov, súrodencov, priateľov)

Všetky tieto tri oblasti našej činnosti považujeme za veľmi dôležité, nakoľko je okolo témy "homosexualita" veľa politických aktivít a vnímame potrebu hovoriť o nej jednoducho a otvorene. Vo verejnosti je deficit objektívnych informácií o otázkach sexuality všeobecne, o to viac o ľuďoch prežívajúcich iné ako heterosexuálne sklony.

V rámci osvetovej a vzdelávacej činnosti sa  zameriavame  na:

1.  získavanie a sprostredkovanie najnovších vedeckých informácií, poznatkov a literatúry v danej oblasti

2. prednášky, semináre, workshopy a iné formy šírenia informácií čo najširšiemu okruhu záujemcov

3.   publikačnú a vydavateľskú činnosť